Ticket 2 Attraction - Cart
ขั้นตอน: 1 ตรวจสอบตั๋ว
ขั้นตอน: 2 จ่ายเงิน
ขั้นตอน: 3 เสร็จสิ้น

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจอง

{{ticket.ticketName}} - {{ticket.ticketProductName}}{{ticket.ticketZone && " - "}}{{ticket.ticketZone && 'th' === 'en' ? ticket.ticketZone.zone.name.en : ticket.ticketZone.zone.name.th}}

{{ticket.ticketLocation}}

วันที่ {{ticket.ticketBookingDate}} *** วันที่ไม่ถูกต้อง ***

รอบการแสดง {{ticket.ticketBookingSchdule}} นาฬิกา

{{ticketPrice.ticketPriceName}}

฿{{ticketPrice.ticketPrice}} ฿{{ticketPrice.ticketDiscount}} - {{ticketPrice.ticketQty}} +

ข้อเสนอเพิ่มเติม

{{ticketPrice.ticketPriceName}}

฿{{ticketPrice.ticketPrice}} ฿{{ticketPrice.ticketDiscount}} - {{ticketPrice.ticketQty}} +
฿{{ticket.totalPrice}}
ได้รับโปรโมชั่นตั๋วฟรีเมื่อซื้อถึงจำนวนที่กำหนด! SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalBuyQtyFreeQty)}}
ได้รับโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อซื้อถึงจำนวนที่กำหนด! SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalBuyQtyFreePercent)}}
ได้รับโปรโมชั่นตั๋วฟรีเมื่อซื้อถึงจำนวนที่กำหนด! SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalBuyQtyGetTicketFree)}}
ได้รับโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อซื้อตั๋วหลายสถานที่! SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalBuyProductFreePercent)}}
ได้รับโปรโมชั่นสำหรับการใช้รหัสส่วนลด SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalDiscountCode)}}
ส่วนลด - ฿ {{display2DigitNumber(cartBind.discount)}}
ราคารวม ฿ {{display2DigitNumber(cartBind.totalSum)}}
วันที่ไม่ถูกต้อง! โปรดตรวจสอบวันที่อีกครั้ง

ยังไม่มีตั๋วในตะกร้า

Order Processing ...

กรุณาตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ

{{ticket.ticketName}} - {{ticket.ticketProductName}}

{{ticket.ticketLocation}}

วันที่ {{ticket.ticketBookingDate}}

รอบการแสดง {{ticket.ticketBookingSchdule}} นาฬิกา

{{ticketPrice.ticketPriceName}}

฿{{ticketPrice.ticketPrice}} ฿{{ticketPrice.ticketDiscount}} {{ticketPrice.ticketQty}}

ข้อเสนอเพิ่มเติม

{{ticketPrice.ticketPriceName}}

฿{{ticketPrice.ticketPrice}} ฿{{ticketPrice.ticketDiscount}} {{ticketPrice.ticketQty}}
ได้รับโปรโมชั่นตั๋วฟรีเมื่อซื้อถึงจำนวนที่กำหนด! SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalBuyQtyFreeQty)}}
ได้รับโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อซื้อถึงจำนวนที่กำหนด! SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalBuyQtyFreePercent)}}
ได้รับโปรโมชั่นตั๋วฟรีเมื่อซื้อถึงจำนวนที่กำหนด! SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalBuyQtyGetTicketFree)}}
ได้รับโปรโมชั่นส่วนลดเมื่อซื้อตั๋วหลายสถานที่! SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalBuyProductFreePercent)}}
ได้รับโปรโมชั่นสำหรับการใช้รหัสส่วนลด SAVE ฿{{display2DigitNumber(discountCondition.totalDiscountCode)}}
ส่วนลด - ฿ {{display2DigitNumber(cartBind.discount)}}
ราคารวม ฿ {{display2DigitNumber(cartBind.totalSum)}}

สมัครสมาชิก

ชาย
หญิง

ผู้ใช้บริการ

ขออภัยระบบเกิดความผิดพลาด

การสั่งซื้อเสร็จสิ้น

ขอบคุณที่ใช้บริการของเราค่ะ

เว้าเชอร์ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว!

หมายเลขการสั่งซื้อ: {{cartStep3.orderRef}}

โปรดตรวจสอบเว้าเชอร์ของท่านผ่านทาง อีเมล หรือ โปรไฟล์

ทางเราจะส่งอีเมลสำหรับตั๋วให้ทันทีหลังจากตรวจเชคการยืนยันการจ่ายเงินค่ะ ถ้าหากท่านเลือกวิธีโอนเงิน ท่านสามารถตรวจสอบและยืนยันการจ่ายเงินของท่านได้ที่โปรไฟล์